Hoe komt de kerk aan geld?

Hoe komt de kerk aan geld?

De kerken in Nederland worden niet gesubsidieerd; ze zijn aangewezen op o.a. donaties, vrijwillige bijdragen, collecten en legaten.

De kerk heeft predikanten in loondienst en er werken parttime kosters. Daarnaast zijn er gebouwen, kerkdiensten en diverse activiteiten binnen de kerkgemeenschappen waarvoor kosten gemaakt worden.

Die kosten worden dus betaald uit de vrijwillige bijdragen en donaties. Het is derhalve van groot belang dat inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden. Ook onze wijkgemeente wordt geacht de eigen inkomsten en uitgaven te beheren.

De zes protestantse kerken van Arnhem vormen gezamenlijk de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Hierbinnen fungeert het College van Kerkrentmeesters, dat zich bezig houdt met de grote lijnen van het financieel beleid van de PGA. Een aantal taken is gedelegeerd aan de Wijkraden van Kerkrentmeesters. Zie bij wijkraad.