De liturgiewerkgroep

De liturgiewerkgroep bereidt een drietal diensten voor rondom het thema ‘Schepping’.
Voor de dienst op 10 februari met medewerking van de cantorij zoek ik een aantal instrumentalisten die graag improviseren om samen met de cantorij mee te werken aan een verklanking van de bekende lezing uit Genesis 1. We zullen hiervoor repeteren vóór de cantorijrepetitie van 19.15 tot 20.00 uur op maandag 21 en 28 januari en op maandag 4 februari, de laatste keer van 19.15 tot 20.30 uur, met cantorij. Bespeelt u zelf een instrument en/of kent u iemand die hieraan mee zou willen doen, u bent van harte welkom op maandag 21 januari in de Salvatorkerk!
Informatie en aanmelden: Annette Hamelink, annettehamelink25@gmail.com 026-3232281.

Kerkkeuze Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord

De Algemene Kerkenraad heeft op basis van de adviezen van de wijkgemeenten Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord, het voorlopige besluit genomen om de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en De Kandelaar per 1 januari 2020 te sluiten. De Salvatorkerk wordt dan de vierplaats voor Arnhem-Zuid en de Opstandingskerk voor Arnhem-Noord.
Op dinsdag 29 januari 2019 om 20.00 uur wordt er in de Opstandingskerk een gemeenteavond gehouden voor de gehele Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA), waar de gemeente gehoord zal worden over het voorgenomen besluit. Jan van de Lagemaat.

Actie kerkbalans 2019
Het motto van deze actie is Geef voor je kerk. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben wij in de afgelopen jaren samen veel tot stand kunnen brengen. In de kerkbalansbrochure leest u meer over het werk van onze wijk en de mensen er achter. Wij wijzen u ook op de website van onze wijkgemeente www.pgarnhem-zuid.nl, daar vindt u uitgebreide informatie over alle activiteiten in onze wijkgemeente.
Helaas geven wij structureel meer uit dan wij met elkaar opbrengen, dus uw financiële bijdrage is voor ons onmisbaar. Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan. Vult u in ieder geval uw toezeggings-formulier in, ook al maakt u jaarlijks automatisch een bedrag over. Dat geeft ons informatie over hoe hoog de toezeggingen zijn.

Spelletjesmiddagen Salvatorkerk

Spelletjesmiddagen Salvatorkerk

We attenderen u alvast op de komende winterse spelletjesmiddagen in de Salvatorkerk. Deze starten op dinsdag 8 januari en u bent van 14.30 – 16.30 uur van harte welkom. Koffie, thee, een hapje en drankje evenals heel veel spellen staan dan weer klaar. U mag natuurlijk altijd een spelpartner meenemen. Graag tot ziens!

Nieuwe tellers voor collecten

In het nieuwe jaar zijn wij op zoek naar nieuwe tellers voor de collecten die elke zondag in de verschillende wijken opgehaald worden. Voorafgaand door een kopje koffie, worden elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur de collecten geteld op het kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Het tellen duurt ongeveer anderhalf uur en gebeurt in tweetallen. U zult ongeveer een keer in de maand aan de beurt zijn om de collecten te tellen. Lijkt u het leuk om bij te dragen aan het tellen van de collecten? Dan zien we uw reactie graag voor 21 december tegemoet. Wilt u zich opgeven voor het tellen, dan kunt u een mail sturen naar kb@pgarnhem.nl. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau, telefoonnummer is 026-4420987.

Het College van Kerkrentmeesters

Adressenboekje

De komende weken zullen er lijsten in de kerk liggen. Als u opgenomen wilt worden in het nieuwe adressenboekje van onze wijkgemeente, dan kunt u de lijst invullen. In het boekje zullen namelijk niet alleen de werkgroepen en commissies worden vermeld, maar ook adressen van individuele gemeenteleden. Doel is het meeleven met elkaar en het onderling contact in de gemeente te bevorderen. Het boekje zal uitsluitend bestemd zijn voor intern gebruik in de wijkgemeente.

Gift wijkkas

Tot vorig jaar ontving u bij Zuidenwind een acceptgirokaart waarmee u een vrijwillige bijdrage kon geven bestemd voor de wijkkas.

Nu Zuidenwind niet meer verschijnt ontvangt u geen acceptgirokaart meer. U kunt, indien u dit wenst en voor zover u dit al niet doet, een vrijwillige bijdrage storten op het rekeningnummer van de wijkkas. Het rekeningnummer van de wijkkas is NL84 INGB 0003068364. Sommigen van u storten hun bijdrage nog op het oude nummer van wijkkas de Kandelaar. Dit nummer bestaat nog, maar beter is voortaan het bovengenoemde rekeningnummer te gebruiken.

Meedenken over de kerkdienst

Een van de plannen van de liturgiecommissie is ook om gemeenteleden meer bij de kerkdiensten te betrekken. Dat willen we o.a. doen in zgn. ‘Try-out’ diensten, die door (groepen van) gemeenteleden mee worden voorbereid. Dat kan bv. een catechesegroep op gesprekskring zijn, of de diaconie, of een groep oudere gemeenteleden (nu willen we het wel eens ‘onze manier’ hebben), of gewoon een groepje gemeenteleden met een gemeenschappelijk wens of droom t.a.v. de kerkdienst. Krijg je, krijgt u al een idee? Laat het horen!

Pierre Eijgenraam

Kerkdiensten op Internet

De kerkdiensten zijn ook via internet te volgen. Dat kan live, maar ook achteraf. U gaat daarvoor naar www.kerkomroep.nl. Het is dan het handigst om op kerknaam “Kandelaar” of “Salvatorkerk” te zoeken. In het daarop volgende scherm kunt u de gewenste kerk aanklikken.