Bazar 54: winkel voor vluchtelingen

In Elderhoeve wonen 450 vluchtelingen uit verschillende landen. In de pastorie van de Lucaskerk (Rijksweg West 54  in Elden) is een winkeltje ingericht. De bewoners van Elderhoeve kunnen daar hun eigen kleding en huishoudelijke spullen uitzoeken, tegen een kleine vergoeding. U kunt uw overtollige spullen, heel en schoon, brengen op maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We stellen uw bijdrage enorm op prijs.                                                            Bazar54

Insluiper geweest

Iemand is tijdens de kerkdienst in de Salvatorkerk of later na de dienst de kerk ingekomen en heeft een damestas ontvreemd. Gelukkig is de tas terecht met de meeste belangrijke spullen. Zorg er a.u.b. voor dat u geen belangrijke dingen in uw jas aan de kapstok laat zitten. De koster en de kerk zijn niet aansprakelijk voor het verdwijnen van uw kostbaarheden.

                                                                                                                                                   Jaap van ‘t Riet

Werkgroep Omzien Naar Elkaar (ONE)

De werkgroep Omzien Naar Elkaar is een soort ‘denktank’ die tot doel heeft activiteiten te ontwikkelen die binding en samenhang in de gemeente bevorderen. Pastoraat is daar een onderdeel van. Nu we steeds meer samen gaan doen, is het belangrijk dat nieuwe plannen ook echt gedragen worden door de hele wijk. Ook praktische dingen zullen we op den duur op elkaar gaan afstemmen. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen uit het Kandelaardeel van de wijk daarover meedenken. Veel tijd kost het niet: 5-6 keer per jaar. We vergaderen op woensdagmorgen van 9.00-10.30 uur. Dus een dringend beroep op gemeenteleden uit De Kandelaar: denk mee en doe mee. Trijnie van de Haas en Hubertien Oostdijk maken deel uit van deze werkgroep en kunnen er meer over vertellen, maar je kunt ook contact met mij opnemen: Alie Brandwijk, tel. 026-3233169

Connected met Insalvation

De jeugdvereniging Connected van de Koepelkerk Arnhem is een groep jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar en zij komen bijna elke zondagavond bijeen om elkaar te ontmoeten, samen te eten en bijbel te lezen. Voor dit seizoen hebben zij besloten om een heel jaar lang aandacht te geven aan onrecht en armoede in de wereld en dit niet alleen bij woorden te laten maar ook tot daden over te gaan. In samenwerking met Compassion gaan zij hun best doen om € 40.000 bij elkaar te brengen zodat er in Kenia een nieuwe kindsponsorproject opgezet kan worden. Ook zullen voor de kinderen in dit project sponsors geworven worden.
Om aan dit streven maximale aandacht te geven is de band Insalvation, misschien bekend van Opwekking, New-Wine en 4e Musketiers, bereid gevonden om met hun nieuwe tour NEON naar Arnhem te komen. Dit zal gebeuren op zaterdag 17 februari in de Koepelkerk.

Kerk2025

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt al enige tijd gesproken over Kerk2025. En denk daarbij niet dat dat gaat over hoe we over 7 jaar kerk willen zijn. Nee, Kerk 2025 moet vooral gelezen worden als: Hoe willen we de komende zeven jaren (en daarna) met elkaar kerk zijn. De bedoeling van Kerk2025 is dat we terug gaan naar de kern van het kerkzijn (Back to Basics). Eén van de middelen daartoe is het vereenvoudigen van de kerkstructuur. En omdat dat zo gemakkelijk grijpbaar is, lijkt het er soms op dat Kerk2025 alleen maar gaat over de kerk-structuur. Om aan te geven dat er meer is, heeft het moderamen van de Generale Synode besloten om een ronde te gaan maken langs de nieuwe 11 regio’s (classes).
“Laten we weer naar de kern gaan; de kerk als een plek waar je blij van wordt, waar je hoop vindt, geïnspireerd wordt.”

Beste mensen

Dit jaar zal voor mij bijzonder worden omdat ik na rijp beraad heb besloten om met vervroegd emeritaat te gaan per 1 april aanstaande. Als stadspredikant kan ik terugkijken op een mooi toekomstgericht onderzoek dat is afgerond. En in december heb ik een paar succesvolle events voor kerk en buurt kunnen organiseren samen met enthousiaste gemeenteleden uit verschillende wijken, waar ik met voldoening op terugkijk. 

Dit lijkt voor mij het juiste moment om plaats te maken. Er is een voortzetting van vernieuwend beleid nodig om de toekomst van de PGA te waarborgen. Ik heb besloten dat het goed is dat ik daar niet meer bij betrokken ben.

De komende tijd zal ik mijn werk nog even blijven doen. Op zondag 14 januari is er een themadienst in de Kandelaar voor en met mensen met een verstandelijke beperking, waar ik naar uitzie. Ook na mijn afscheid blijf ik graag als gemeentelid betrokken in Arnhem- Zuid.                    

Met een warme groet van verbondenheid, Anja Vogelzang

God is niet te vangen

Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof

De gesprekskring rond De orthodoxe ketter van Peter Rollins smaakte naar meer. Daarom een vervolg, nu met het boek God is niet te vangen van Jan Ofringa en Evert van Baren. Daarin bespreken 14 PKN-gemeenteleden uit Kesteren hun geloof met hun predikant en de voorzitter van de kerkenraad. Zij vertellen openhartig wat ze op geloofsgebied hebben losgelaten en wat daarvoor in de plaats kwam. Ds. Jan Ofringa (oud-voorzitter van Op Goed Gerucht) was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks verhalen die een goed beeld geven van wat er leeft  aan geloof én ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap. NB: ook wie nog niet aan de kring deelnam, is natuurlijk van harte welkom!

Docenten: Elsje Pot, stadspredikant, en Ad Boogaard, pastor/coördinator D3rde

Belijdeniscatechese

Al enkele jaren bieden de verschillende wijkgemeenten in Arnhem samen belijdenis-catechese aan. Vorig seizoen waren enkele gemeenteleden uit zuid bereid om als gesprekspartner mee te doen, toen er maar één gegadigde bleek te zijn. Mocht jij  / u interesse hebben of vragen hebben, dan horen we het graag. In overleg wordt dan besloten wie de catechese gaat geven. Het accent ligt meer op het onderling gesprek dan op leren, dat is over het algemeen heel leerzaam.

Met vriendelijke groet, Elsje Pot

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten zijn ook via internet te volgen. Dat kan live, maar ook achteraf. U gaat daarvoor naar www.kerkomroep.nl. Het is dan het handigst om op kerknaam “Kandelaar” of “Salvatorkerk” te zoeken. In het daarop volgende scherm kunt u de gewenste kerk aanklikken.

  • Een eerder gehouden dienst beluisteren

Door op het pijltje naar rechts bij de gewenste dienst te klikken komt u vanzelf bij de weergave van de gekozen dienst.  De eerste keer wordt nog wel om toestemming gevraagd om het programma sIKNPlayer.cab te mogen installeren. Als u die toestemming geeft, werkt het.

  • Een dienst live volgen

Als u de dienst “live” wilt volgen kunt u als u op het scherm van De Kandelaar of de Salvatorkerk in Arnhem bent aangekomen op de groene ‘playtoets’ klikken.

Kerkperspectief

Kerkperspectief is het officiële kerkblad van de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA). Daarin is uiteraard het rooster van de erediensten te vinden. Niet alleen de diensten in de kerken van de PGA, ook de diensten van de Waalse Kerk, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de kerken in Schaarsbergen en Rozendaal, de diensten in het ziekenhuis en de verschillende verpleeghuizen en de vieringen van “De Zijp” en het Coventrygebed zijn te vinden in Kerkperspectief. Maar er is nog veel meer. Informatie vanuit de Algemene Kerkenraad en de diaconie, maar ook van de landelijke kerk. Interviews, het leesrooster van ‘De eerste dag’ en natuurlijk de wijkberichten uit Arnhem-Noord en uit Arnhem-Zuid en ook vanuit de Hervormde wijkgemeente De Rank, de Parkstraatgemeente, de Waalse Kerk en de Evangelisch-Lutherse Gemeente.

De lay-out van Kerkperspectief is het laatste jaar verbeterd, de foto’s zijn nu in kleur en ook de indeling is aangepast. Over de redactionele formule wordt momenteel nagedacht. Gekeken wordt in hoeverre er overlap is tussen de verschillende weekbrieven, de wijkbladen en Kerkperspectief. Nieuw is verder dat Kerkperspectief aan iedereen wordt toegestuurd die daarvoor belangstelling heeft getoond. U kunt zich voor toezending melden bij het Kerkelijk Bureau: kb@protestantsekerkarnhem.nl of telefoon 4420987. U kunt er dan voor kiezen om Kerkperspectief per mail of per post te ontvangen. De kostprijs van de verzending per post is € 21,- per jaar, maar uw bijdrage is op vrijwillige basis.