Nieuw spaarproject kindernevendienst Kandelaar

Het spaarproject van het afgelopen jaar bij de kindernevendienst in De Kandelaar was “vluchtelingenkinderen in de wijk”. Voor dit doel hebben we maar liefst €186,00 gespaard. Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en deze dag sluiten we ook dit spaarproject af.

Het nieuwe spaarproject is Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Kinderkanker is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 van alle ziekten. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. We willen niet dat drie van de vier kinderen met kanker genezen. Nee, we willen dat ze allemaal genezen. Om dit te realiseren is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk. KiKa doet onderzoek naar álle vormen van kinderkanker.

Van de wijkkerkenraad: gemeenteavond wordt uitgesteld

Onderzoek Walburgis

Verschillende groepen hebben in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van aankoop van de Walburgiskerk door de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). De eerste groep heeft zich beziggehouden met een  toekomstvisie op het kerkzijn, een tweede groep heeft zich gebogen over de rol die steunpunten in de wijken zouden kunnen vervullen en een derde groep heeft bezien wat de mogelijkheden zijn voor de inrichting van de kerk en het bijgebouw, rekening houdend met de wensen van de PGA. Deze groepen hebben in korte tijd heel veel werk verzet en vervolgens verslag gedaan van hun bevindingen. Hulde!

Tegelijkertijd is natuurlijk ook gekeken naar de financiële (on)mogelijkheden. Ook op dat terrein is het nodige – ook heel veel –  gebeurd. Maar het overzicht van de financiële consequenties op de langere termijn is nog niet compleet. Dat overzicht is essentieel voor het nemen van een beslissing. Wat betekent dit voor het proces van besluitvorming?

  1. Er kan nog geen voorstel in de AK-vergadering van 20 november worden besproken. Het streven is nu om dat een maand later te doen, in de AK-vergadering van 18 december a.s.
  2. Omdat er geen voorgenomen besluit ligt waarover de gemeente kan worden gehoord, heeft de aangekondigde gemeenteavond van 12 of 13 december geen zin. We infomeren u zo snel mogelijk over een nieuwe datum in januari.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad

Vieringen jong en oud in de Salvatorkerk

Het is een aantal jaren vaste prik geweest: de vieringen voor jong en oud op de tweede zondag van de maand, telkens voorbereid door twee of drie gemeenteleden samen met de predikant. Startend bij de Bijbeltekst deelden we onze gedachten en ervaring en zochten we naar een aansprekend thema; en vervolgens naar een daarbij passende vorm. Helaas is het aantal kinderen en jonge kerkgangers, ook in deze vieringen, zeer klein (soms zelfs: nul) geworden. Toch zouden we het jammer vinden als alle creativiteit, plezier en betrokkenheid van gemeenteleden in deze diensten verloren zou gaan. We willen er daarom graag mee door gaan, zij het misschien met het accent wat minder op de kinderen. We weten dat sommige mensen niet zo van deze diensten houden, maar we merken vaak dat veel gemeenteleden óók niet helemaal (of helemaal niet) tevreden zijn met de traditionele vorm van de kerkdienst. Dit bericht is daarom ook een uitnodiging: als u graag eens zou willen meedenken over vorm en inhoud van een kerkdienst, meldt u zich dan bij ds. Pierre Eijgenraam of bij Henk Seinen.

Inzamelpunt Kledingbank

De Kledingbank Arnhem geeft goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Zo wordt verspilling voorkomen en wordt een bijdrage geleverd aan de armoedebestrijding.

Sinds 1 november is er een vijfde inzamelpunt in Arnhem en wel bij het diaconaal bureau/kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem. Hier kunt u elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur gebruikte kleding brengen.

 

Van de wijkkerkenraad: Walburgiskerk

Zoals al eerder is gemeld, wordt momenteel onderzocht of het voor de Protestantse Gemeente te Arnhem (PGA) mogelijk (en verstandig) is om de Walburgiskerk aan te kopen. Onderzocht wordt wat de kosten zullen zijn, en daarbij wordt niet alleen gekeken naar de aankoopkosten, maar ook naar de onderhoudskosten op korte en lange termijn. En er wordt gekeken naar de bruikbaarheid van het kerkgebouw voor de erediensten van de PGA. Als de aankoop van de Walburgiskerk doorgaat zullen de Opstandingskerk, de Diaconessenkerk en de Bethlehemkerk te koop worden aangeboden. Verder moeten we ervan uitgaan dat in dat geval ook de eerdergenoemde nieuwbouw van een kerkgebouw in Arnhem-Zuid niet zal doorgaan.

Van de wijkkerkenraad: gezamenlijke diensten vanaf medio 2018

Tijdens de gemeenteavond van 5 oktober hebben we onder andere gesproken over de gezamenlijke diensten vanaf medio 2018. Uit de reacties is gebleken dat er een voorkeur bestaat voor het per maand wisselen van kerkgebouw voor de gezamenlijke diensten. Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft op 9 oktober, daartoe gemachtigd door de wijkkerkenraad, besloten dat in 2018 de verdeling als volgt zal worden: in juli De Kandelaar, augustus Salvatorkerk, september De Kandelaar, oktober Salvatorkerk, november De Kandelaar en december Salvatorkerk. De dienst op oudejaarsavond zal worden gehouden in De Kandelaar.

Binnenkort zal worden overlegd met de kosters, de organisten, de kindernevendienst, etc. over de gevolgen van deze beslissing. Daarnaast is het de bedoeling dat we, begin 2018, gaan inventariseren voor welke gemeenteleden het moeilijk is om naar het andere kerkgebouw te komen. We zullen dan ons uiterste best doen om voor iedereen een passende oplossing te vinden.

Jan van de Lagemaat, voorzitter wijkkerkenraad

Wat is het heerlijk om samen te zingen!

Zoals velen weten zijn we ook in De Kandelaar begonnen met een klein koortje. We zijn op zoek naar nieuwe leden die met ons mee willen zingen. Bij de huidige leden ontbreekt het niet aan enthousiasme en de sfeer is ook nog eens erg gezellig. We hebben afgesproken om eens in de twee weken op maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur in De Kandelaar samen te zingen. Als u/jij het leuk vindt om eens te komen kijken, luisteren of meezingen: van harte welkom!

Hartelijke groet Mieke en Ed Hoek

Amnesty International

Twee weken geleden deed ik een oproep voor mensen die samen met mij een groep willen vormen om in onze gemeente PG Arnhem-Zuid aandacht te vragen voor Amnesty International. Ik heb hier twee reacties op gehad. Dat is mooi. Maar nog wel erg klein. Het zou mooi zijn als we een groep van zeker vijf of zes mensen kunnen vormen. In de afgelopen gemeenteavond werd gezegd dat het om een schrijfgroep zou gaan. Dat is niet meteen gezegd. Als we een groep bij elkaar hebben, lijkt het goed dat we samen als groep bespreken hoe wij de aandacht voor Amnesty International vorm willen geven in onze gemeente. Dat kan via verschillende vormen (Handtekeningen acties, schrijven van brieven, aandacht voor projecten etc.). Het zou mooi zijn als we een goede groep bijeen krijgen.

Henk Seinen