Speuren naar Kerst

Sinds februari 2020 sturen wij inspiratiemails naar belangstellenden. Steeds met een ander thema. Nu staat het onderwerp Verbinding nog centraal. In de adventsperiode die zondag begint, wordt het thema: Speuren naar Kerst. Elke dag sturen we een mail met een gebed, gedicht, uitspraak, interview of een project. Als u deze mails wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@diaconiearnhem.nl Als u nu al onze inspiratiemails ontvangt, hoeft u niet te reageren. Een goede advent gewenst,

Margriet Kok (diaconaal consulent CvD), Edith Peters (Kerngroep de Regenboog), Nelleke Wijngaards-Serrarens (MOV Eusebiusparochie)

Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een kerstgift geven. Van een aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar er zijn vast ook gemeenteleden waarvan wij dit niet weten. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, meld dit dan aan Ed Hoek, 06 5505643 of Mimi Averesch, 06 40093436.

Symbolisch bloemschikken 2021

Dit jaar is het thema van Advent en Kerst: “In een ander licht”. Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. De vaste grond voor ons leven is door Jezus gelegd en dat werpt een ander licht op ons bestaan en in dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst. Het “Licht” staat centraal in alle lezingen. In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een ander licht zet. In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden elke zondag enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van die zondag.

Beroepingswerk

Op 23 november is de beroepingscommissie voor het eerst bijeen geweest. We hadden een goede vergadering. Afgesproken is o.a. dat Reijer Eelman het voorzitterschap op zich zal nemen; Lyska van der Elst en Ton Verduijn zullen samen de secretariaatswerkzaamheden verdelen. Het adres van de commissie is: beroepingscommissie@pgarnhem-zuid.nl 

De volgende vergadering is op 8 december, daar zal worden gesproken over de voorlopige profielschetsen en wat daarover in de gemeentevergaderingen van 16 november j.l. is gezegd. 

Hebt u nog niet gereageerd, maar zou u dat wel willen doen? Dan kan dat nog tot uiterlijk 1 december. Alle ingekomen commentaren zullen zorgvuldig worden gelezen en overwogen!

Spaardoel kinderdienst: Blije gezichtjesfonds

De kinderdienst heeft een nieuw spaardoel. Vanaf 28 november sparen we voor het Blijde Gezichtjes Fonds. Dit fonds organiseert vanaf 2012 jaarlijks een familie fundag voor gezinnen, waarvan de ouders te maken hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Het biedt de gelegenheid om samen een onbezorgde, plezierige ervaring te hebben.

Zo ging het Blije Gezichtjes Fonds afgelopen oktober met een volle dubbeldekker bus naar Wildlands in Emmen. Een jongen van twaalf ging die dag voor het eerst zonder begeleiding met zijn moeder op stap. Zij werden na de geboorte direct gescheiden en de jongen groeit op in een pleeggezin. Toen zijn pleegvader hem aan het eind van de dag kwam ophalen, vertelde de moeder stralend dat ze maar liefst twaalf keer in de achtbaan hadden gezeten. Wat fijn om een bijdrage te kunnen leveren aan een onbezorgde dag voor moeder en zoon. Daar sparen we graag voor.

Mediteren en bidden op 2 december

Op donderdagavond 2 december hopen we elkaar weer te ontmoeten in het Oosterzeehuis naast de Bonifatiuskerk in Elden, van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. De bijeenkomst zal in het teken staan van de Adventstijd. We verkeren op dit moment nog wat in onzekerheid over de coronamaatregelen die op dat moment zullen gelden, maar we streven ernaar om het op een voor iedereen veilige en verantwoorde manier te doen. Hopelijk tot dan!

Pierre Eijgenraam en Carin Boonstra

Kerstattenties

Ook dit jaar wil de diaconie aan gemeenteleden met een krappe beurs een kerstgift geven. Van een

aantal gemeenteleden is ons hun situatie bekend. Maar er zijn vast ook gemeenteleden waarvan wij

dit niet weten. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, meld dit dan aan Ed Hoek, 06-5505643 of Mimi Averesch, 06-40093436.

Kerstbijeenkomsten voor senioren afgelast

De plannen voor de kerstmiddagen voor senioren stonden al behoorlijk in de steigers. Op 14 en 15

december wilden we deze bijeenkomsten organiseren. Vanwege het hoge aantal corona-besmettingen hebben we in de voorbereidingsbespreking van 16 november besloten dat deze kerstbijeenkomsten dit jaar niet doorgaan.

Margriet Kok

Beroepingswerk

De opkomst bij de gemeentevergaderingen van 16 november over het beroepingswerk viel ons wat tegen, maar het waren inhoudelijk goede bijeenkomsten. De aanwezige leden van de beroepingscommissie hebben zich voorgesteld en de concept-profielschetsen zijn met ‘de zaal’ besproken. Dat heeft een heel aantal nuttige en goede suggesties opgeleverd, waarvoor dank!
Let wel: ook wie niet aanwezig was heeft nog de mogelijkheid om op persoonlijke titel te reageren op de teksten die vorige week zijn meegestuurd met de nieuwe brief en ook nog in de kerk voor u klaarliggen. U kunt uw reactie sturen naar beroepingscommissie@pgarnhem-zuid.nl of schriftelijk aan: beroepingscommissie, p.a. Salvatorkerk, Salvatorplein 274, 6932 AH Arnhem.

Hoe gaat het nu verder? De beroepingscommissie zal in de week van 22 november starten met haar werkzaamheden en zal zo spoedig mogelijk -mede op basis van uw opmerkingen!- een definitieve tekst vaststellen voor de profielschetsen en voor een advertentie. Daarna begint het zoeken naar geschikte kandidaten. Uiteraard zal dan ook aan u als gemeente worden gevraagd om namen te noemen van mogelijk geschikte kandidaten. Als alles loopt zoals wij hopen, zullen we komende zomer onze nieuwe predikant kunnen verwelkomen.

De beroepingscommissie is bijna compleet! De leden zijn, in alfabetisch volgorde: Taco Bos, Nicole van Doesburg, Reijer Eelman, Lyska van der Elst, Bertrand Hoek, Ingrid de Jonge. Kees Oostdijk, Carolien Schaaders en Ton Verduijn. We wachten nog op de benoeming van een toegevoegd lid namens de Algemene (stedelijke) kerkenraad. Pierre Eijgenraam is ‘consulent’ in een adviserende rol. De commissie zal in de komende week voor het eerst bijeenkomen; hopelijk wordt dan ook duidelijk wie voorzitter en secretaris zullen zijn. We wensen de commissie wijsheid, maar ook veel plezier bij deze bijzondere taak!

Oppassers gezocht

Het lijkt zo gewoon, maar het is het eigenlijk niet: ouders van jonge kinderen die de kerkdienst bij willen wonen kunnen hun kind toevertrouwen aan de oppasdienst. Jammer genoeg is het aantal oppassers in de afgelopen tijd steeds kleiner geworden; feit is dat er ook niet elke zondag kinderen zijn, maar we willen toch deze ‘service’ graag in stand houden, in elk geval op de zondagen waarop er ook kinderdienst XL is en op feestdagen. Er is ook behoefte aan iemand die de coördinatie wil verzorgen (rooster opstellen e.d.). Wie zou willen helpen?

U kunt zich melden bij de huidige coördinator, Kees Oostdijk kees.c.oostdijk@gmail.com of bij de jeugdouderling, Desiree van de Pol bendeesmepo@hotmail.com