Voorzichtigheid blijft nog steeds geboden

Veel gemeenteleden zijn blij dat er in de kerk gezongen kan worden. Echter gezien het aantal personen binnen onze kerkgemeenschap dat positief wordt getest is voorzichtigheid geboden. Er zijn nog steeds mensen die – vanwege hun kwetsbare gezondheid – liever de situatie houden zoals deze was, met voorzang en voldoende afstand onderling. Daarom blijft de kerkzaal voorlopig zo ingericht dat achterin voldoende afstand kan worden gehouden en betreedt u de kerk op eigen risico. Tijdens de vieringen zal er – voor zover dat mogelijk is – gezorgd worden voor ventilatie.

Voor de komende periode ziet het rooster er als volgt uit: zondag 10 april: Gemeentezang, zondag 17 april: Gemeentezang (Pasen), zondag 24 april: Voorzang.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid

Gesprekskring over Paulus

De apostel Paulus is in de kerken niet altijd meer populair. Zijn geschriften zijn vaak moeilijk te lezen en worden als dogmatisch en vrouwonvriendelijk beschouwd. Mede daarom(?) wordt er in onze diensten niet zo heel vaak meer uit zijn geschriften gelezen. Dat neemt niet weg dat Paulus toch van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van het christendom. Vaak vergeten we ook dat zijn brieven ouder zijn de meeste Evangeliën. En bij vlagen staat er ook veel prachtigs in. Redenen genoeg om zijn geschriften nog eens opnieuw te lezen en met elkaar te bespreken. De inzet is niet per se dat we het met alles eens hoeven te zijn of alles mooi moeten vinden. Hopelijk levert het wel mooie gesprekken op over geloof en leven. De gedachte is om eenmaal per maand bijeen te komen met mensen uit de hele stad en wellicht ook uit verschillende kerken, op nog nader te bepalen data (vanaf september) en locatie. Hebt u belangstelling? Graag een berichtje aan mij.     Ds. Pierre Eijgenraam, 026-3519531, jpeijgenraam@kpnmail.nl

Groene gedachte van de week: waarom zingt de vogel?

Jaarlijks vieren we, tussen Pasen en Pinksteren, zondag cantate. Letterlijk: Zondag Zingt! Zingen, alleen of samen, geeft vreugde en verbondenheid. En wat te denken van alle overige zang waar de Schepping vol van is? Neem het tjirpen van de krekel of het kwaken van de kikker, het ruisen van de boom, het koeren van de duif of de zang van de merel. Ook deze muziek kan ons ontroeren, verwonderen en verheugen. Anthony de Mello vertelt in zijn boek ‘The Song of the Bird’ over een wijze, die zijn leerlingen vraagt: “Waarom zingt de vogel?” In de zang van de vogel ervaart de wijze iets van het onuitsprekelijke mysterie van het leven en van de Schepper. Voor ieder die hier iets van herkent, kan dit een diepgaande reden zijn om het leven op aarde te koesteren en te eerbiedigen.

Beroeping predikant

Op 3 mei j.l. hielden we onze gemeentevergadering in verband met de beroeping van een nieuwe predikant. De voorzitter van de beroepingscommissie gaf een heldere samenvatting van de gevolgde procedure en werkwijze.  Aansluitend mochten we Mattijs Jonker en echtgenote Anneke verwelkomen. Nadat Mattijs zichzelf had voorgesteld was er gelegenheid om vragen te stellen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Daarna kon er gestemd worden. UItslag: 85 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding. Dat betekent dat we Mattijs Jonker -met enthousiasme- willen beroepen als onze nieuwe predikant. Er geldt nog een termijn van 5 dagen waarin bezwaar gemaakt kan worden tegen de gevolgde procedure. Mocht u een bezwaar hebben, dan kunt u dat indienen bij dhr. Wiebe de Jager,  scriba van de wijkkerkenraad: scriba@pgarnhem-zuid.nl.

Als ook de Algemene Kerkenraad formeel heeft ingestemd, kan de beroepingsbrief worden overhandigd. Mattijs heeft daarna maximaal drie weken tijd om zijn besluit te nemen.

Namens de kerkenraad, Theo M. Slagboom, voorzitter Wijkkerkenraad Arnhem-Zuid

Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Dit motto staat ook in de flyer en brief die u binnenkort ontvangt. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?

Nu alvast ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Margriet Kok, diaconaal consulent

Groene tip van de week: duurzaam op weg!

Transport van mensen en goederen veroorzaakt flink wat CO-2 uitstoot. Als je fit genoeg bent, is lopen of fietsen bij lokale boodschappen en bezoekjes een goed alternatief. Bij langere reizen kun je natuurlijk gebruik maken van het openbaar vervoer of een huur- of deelauto, bijvoorbeeld van Greenwheels.

Velen van ons hebben na twee corona-jaren weer zin in vakantie. Dan kun je denken aan Bali, maar Bretagne, Berlijn en de Biesbosch hebben ook hun charme. Allemaal per trein goed te bereiken. Dat de internationale trein duurder uitpakt dan vliegen, ligt aan politieke keuzes om de luchtvaart te bevoordelen. Hier kun je bij verkiezingen invloed op uitoefenen.

En dan is er het wagenpark. Een elektrische auto gaat gepaard met minder uitstoot dan een benzineauto. Maar helaas wordt niet alle stroom duurzaam opgewekt. De batterijen zijn milieubelastend en de winning van de benodigde delfstoffen gaat met veel onrecht gepaard.

Tot slot is er het transport van spullen. Als je een pakketje via internet bestelt, kun je het laten bezorgen bij een pakketpunt in de buurt in plaats van thuis. Dan hoeft de bezorger minder ritten te maken. En het aantal retourzendingen tot een minimum beperken helpt ook.

Tot zover onze tips om duurzaam op weg te gaan!

Werkgroep duurzaamheid

Mantelzorgers

Op Eerste Pinksterdag zondag 5 juni is er weer aandacht voor de mantelzorgers in onze wijkgemeente. Wijwillen hen dan in het zonnetje zetten door hun een boeketje bloemen te geven. Weet u iemand die en bloemetje verdient? Meld dit bij Ed Hoek, 06 55056438 of Henk Afman, 0645164743.

Hemelvaartsdag 26 mei

8.00 uur: wandelen, start bij de kerk. 9.15 uur: ontbijt in de kerk; 10.00 uur: kerkdienst. Van harte welkom om mee te doen aan één of meer van de bovenstaande activiteiten! Opgave vooraf voor het ontbijt is gewenst, bij Pierre of bij Margriet Kok, jpeijgenraam@kpnmail.nl, 026-3519531 of margriet.kok.mk@gmail.com.

Samen Tafelen

Op 17 mei hebben we met de eetgroep Samen Tafelen een uitje naar de Pannenkoekboerderij de Steenen Kamer om gezellig met elkaar een heerlijke pannenkoek te eten. We verzamelen om 12.00 uur bij Pannenkoekboerderij de Steenen Kamer – Hannesstraatje 2  in Elderveld. U kunt u opgeven bij Ada de Bruin, tel 026-8484474 of bij Foekje Jezeer, tel 026-3817249. U kunt bij geen gehoor inspreken.

Hartelijke groet van de eetgroep Samen Tafelen

Kerkcafe op 13 mei

Zoals vorige week aangekondigd: op 13 mei bent u weer welkom in het ‘kerkcafe’. Spreker is Saskia Plantinga, zij komt vertellen over haar ervaringen als vrijwilliger in het Alzheimercafé. We beginnen om 20.00 uur in de kerk; voor inleiding, vragen en gesprek reserveren we ongeveer vijf kwartier, aansluitend is er gelegenheid om bij een drankje elkaar te ontmoeten en met de spreker of met elkaar nog wat na of bij te praten.