Kinderdienst XL

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de Kinderdienst XL op iedere 1e zondag van de maand en tijdens feestdagen. De overige zondagen was er leiding aanwezig voor een kinderdienst in kleinere vorm. De eerste reacties zijn positief, dus we willen hiermee verder gaan. De aankomende maanden wijken de data echter wel iets af en zijn als volgt:

3 juli + 10 juli     reguliere kinderdienst

17 juli                 Kinderdienst XL (afscheid oudsten)

24 juli – 4 sept   zomervakantie

11 sept              reguliere kinderdienst

18 sept              Kinderdienst XL (startzondag)

25 sept              reguliere kinderdienst

2 okt                 Kinderdienst XL (Project Duurzaam)

Groeten van de kinderdienstleiding

Spelletjesmiddagen

Graag herinneren we u er nogmaals aan, en er werd al naar uitgekeken, dat de spelletjesmiddagen in juli weer gaan starten! U bent dan ook weer heel hartelijk welkom en natuurlijk mag u altijd iemand meenemen voor een spel, een kop koffie/thee, een gesprekje of gewoon voor de gezelligheid. Belangrijk is wel een verandering in de dag: de middagen worden niet meer op dinsdag maar op donderdag gehouden! Van 14.30 tot 16.30 uur bent u weer welkom in de Salvatorkerk. Graag tot ziens in juli!

Rose, Pascha, Henny, Anneke

Nieuwe ambtsdrager

De kerkenraad is blij te kunnen melden dat mw. Cynthia Hübner bereid is gevonden om het ambt van ouderling op zich te nemen, met speciale opdracht voor het werk in de Indonesische gemeenschap PERKI. Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging plaats vinden in de PERKI-viering, die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid met onze wijkgemeente wordt gehouden op zondag 10 juli a.s., aanvang 15.00 uur. Evt. reacties kunt u zenden naar scriba@pgarnhem-zuid.nl

Groene tip van de week: klimaatmars en interreligieuze viering in Rotterdam

Volgens Milieudefensie gaf de Nederlandse overheid in 2020 voor 8,3 miljard euro steun aan bedrijven die drijven op fossiele brandstoffen. Deze subsidies, zeker die voor de luchtvaart, zouden veel sneller kunnen worden afgebouwd. Het geld zou besteed kunnen worden aan internationaal treinverkeer en betaalbaar openbaar vervoer. Dit voorbeeld toont het belang van politieke actie aan, naast onze persoonlijke levenskeuzes. Om de politiek onder druk te zetten, organiseert de Klimaatcrisiscoalitie zondag 19 juni een klimaatmars. De tocht vindt plaats in Rotterdam en begint om 13.00 uur op de Binnenrotte. Vooraf is er om 11.30 uur een interreligieuze klimaatviering in de Laurenskerk. Moslims, joden, protestanten, katholieken, humanisten, boeddhisten en hindoes geven deze viering samen vorm. Wil je de viering op afstand volgen, dan is er vanaf 11.30 uur een livestream te zien op https://www.youtube.com/channel/UCWMxKAwfi9mwBw6QK4hLrNA.

Voorbedenboek

Bij de toegangsdeur naar de kerkzaal ligt (de hele week lang!) ons voorbedenboek. Iedereen is van harte uitgenodigd om daar een voorbede in te schrijven. Die kan uzelf betreffen of iemand anders, maar het mag ook algemener zijn, bijvoorbeeld iets uit het nieuws. De enige regel is dat u in het boek alleen namen opschrijft, als die ook in de kerkdienst hardop mogen worden genoemd. Is dat niet het geval, of weet u dat niet zeker, dan schrijft u bijvoorbeeld: ‘voor mijn buurman, die…’, of ‘voor mijn ouders…’. En wellicht goed om te bedenken: ook een gebed uit dankbaarheid is altijd welkom! We hopen dat het boek snel volgeschreven wordt… ds. Pierre Eijgenraam

Groene vraag van de week: ideeën gevraagd voor de kerktuin

De Bijbel begint met een tuin: de Hof van Eden. En met Pasen wordt de graftuin tot Tuin van de Verrijzenis. Daarom is het niet vergezocht, om als gemeente aandacht en liefde te besteden aan onze kerktuin…

Terwijl het perk bij de ingang van de kerk mooi begint te groeien en bloeien, hebben wij op 2 juni met een betrokken groep gemeenteleden verder gebrainstormd over de rest van de kerktuin. Wat willen en kunnen we nog meer? Hoe kan de kerktuin een kans zijn voor verbinding met mensen in de wijk? Hoe kan de tuin een fijnere plek worden voor de kinderen en jongeren in onze gemeente? Hoe kunnen we in onze kerktuin voortbouwen op het thema duurzaamheid? Hoe kan de beplanting ook verwijzen naar bijbel of geloof, bijvoorbeeld met een vijgenboom, bijbelse kruiden, of iets meditatiefs? En als we plannen maken, hoe doen we het dan verantwoord qua veiligheid en onderhoud?

De komende tijd willen wij samen met de tuinvrijwilligers, kerkenraad, kerkrentmeesters en kinderdienstleiding, verdere plannen ontwikkelen. Niets is nog definitief. Wel geeft het energie om met elkaar te brainstormen. Graag nodigen we u, jou, uit om mee te denken:

  • Wat vind je belangrijk dat er in de kerktuin plaats kan vinden?
  • Heb je concrete ideeën?
  • Heb je zorgen of voorwaarden die je wilt noemen?
  • Wil je zelf meehelpen om nu of in de toekomst de tuin te onderhouden?

Alle suggesties zijn welkom! Je kunt ze mailen aan Joke Koskamp: jokekoskamp@gmail.com.

Bij voorbaat dank!

Walking dinner

De vakantie nadert. Velen zijn bezig met de voorbereidingen hiervan. Maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan het nieuwe seizoen. Fijn dat ik u kan vertellen dat er op vrijdag 7 oktober weer een Walking Dinner wordt georganiseerd. Noteer alvast de datum in uw agenda. In de komende weken houden we u op de hoogte hoe het verder gaat. Nog een mooie tekst die hier op slaat, is:

Mensen hebben elkaar nodig.

Relaties vormen de grootste attractie

in het pretpark van het leven.         ( Neale D. Walsch)

Nieuwe predikant

Maandag 23 mei heeft het voltallige moderamen namens de wijkkerkenraad Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid de beroepingsbrief overhandigd aan Proponent Mattijs Jonker uit Houten in de vacature van ds. Hubertien Oostdijk-van Andel.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat Mattijs Jonker het beroep heeft aanvaard.

De bevestigingsdienst zal op zondag 4 september 2022 om 14.30 uur plaats vinden. De bedoeling is dat het gezin Jonker in Arnhem Zuid gaat wonen.

Namens de wijkkerkenraad PG Arnhem-Zuid       Theo M. Slagboom, voorzitter

Gesprekskring over Paulus

De apostel Paulus is in de kerken niet altijd meer populair. Zijn geschriften zijn vaak moeilijk te lezen en worden als dogmatisch en vrouwonvriendelijk beschouwd. Mede daarom(?) wordt er in onze diensten niet zo heel vaak meer uit zijn geschriften gelezen. Dat neemt niet weg dat Paulus toch van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van het christendom. Vaak vergeten we ook dat zijn brieven ouder zijn de meeste Evangeliën. En bij vlagen staat er ook veel prachtigs in. Redenen genoeg om zijn geschriften nog eens opnieuw te lezen en met elkaar te bespreken. De inzet is niet per se dat we het met alles eens hoeven te zijn of alles mooi moeten vinden. Hopelijk levert het wel mooie gesprekken op over geloof en leven. De gedachte is om eenmaal per maand bijeen te komen met mensen uit de hele stad en wellicht ook uit verschillende kerken, op nog nader te bepalen data (vanaf september) en locatie. Hebt u belangstelling? Graag een berichtje aan mij.     Ds. Pierre Eijgenraam, 026-3519531, jpeijgenraam@kpnmail.nl

Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Dit motto staat ook in de flyer en brief die u binnenkort ontvangt. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?

Nu alvast ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Margriet Kok, diaconaal consulent

12