Besluiten Algemene Kerkenraad

In zijn laatste vergadering heeft de Algemene Kerkenraad besloten de genomen besluiten in het vervolg rechtstreeks bekend te maken aan de gehele gemeente. De besluiten van de vergadering van 20 april treft u hierbij aan. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot uw eigen wijkkerkenraad of tot de scriba’s van de Algemene Kerkenraad, Ruud en Janneke Ruinemans-Koerts, scriba.ak@pgarnhem.nl.

  1. Er is goedkeuring verleend aan het voorstel van College van Kerkrentmeesters voor de verkoop van drie kerkgebouwen (De Kandelaar, de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk) aan de  beoogde kopers.  De overdracht van de kerkgebouwen zal uiterlijk 30 oktober 2020 plaatsvinden.
  2. Op voorstel van het College van Kerkrentmeesters is goedkeuring verleend voor een uitbouw van het ds. Van Oosterzeehuis. Het is de bedoeling dat deze verbouwing parallel loopt met het groot onderhoud.
  3. Er is instemming verleend aan de invoering van een regeling “Veilige Kerk” zoals besloten door de Protestante Kerk Nederland.
  4. Er is instemming verleend aan de benoeming van ds. Marieke Fernhout als lid van het College van Diakenen.
  5. Instemming is verleend voor de aanstelling van mw. Alie de Rooij-Bremer als koster van de Nieuwe Kerk en dhr. Medhat Youssef als koster van de Salvatorkerk (dit betreft een overplaatsing vanuit De Kandelaar).