Geld en goed

101118elektra-022

Hoe komt de kerk aan geld?

De kerken in Nederland worden niet gesubsidieerd; ze zijn aangewezen op o.a. donaties, vrijwillige bijdragen, collecten en legaten.

 

Waar wordt het geld aan besteed?

De kerk heeft predikanten en parttime kosters in loondienst. Daarnaast zijn er gebouwen, kerkdiensten en diverse activiteiten binnen de kerkgemeenschappen waarvoor kosten gemaakt worden. Die kosten worden betaald uit de vrijwillige bijdragen en donaties. Het is derhalve van groot belang dat inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden.

De Protestantse kerk in Arnhem is opgedeeld in een aantal wijkgemeenten die geacht worden elk hun eigen inkomsten en uitgaven te beheren. Er is een Centraal College  van de Arnhemse kerken, van Kerkrentmeesters dat zich bezighoudt met de grote lijn van het financieel beleid van de Protestantse kerk. Er is een aantal taken gedelegeerd aan wijkcolleges van kerkrentmeesters.

 

Vrijwilligers

De wijkraad van kerkrentmeesters bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn een aantal financiële taken op zich te nemen. Daarnaast heeft de kerk behoefte aan meer vrijwilligers die o.a. helpen bij het onderhouden van de tuinen, het schoonhouden van de kerkgebouwen, Actie Kerkbalans, hulpkosters, ophalen van oud papier, beamerteams etc. Deze vrijwilligers worden aangestuurd vanuit de wijkraad.

Er zijn uiteraard nog meer vrijwilligers, zoals medewerkers kindernevendiensten, oppasdiensten, jeugdclubs etc. Deze worden vanuit andere sectoren aangestuurd.

De kerkgebouwen hebben een kerkmeester (en vrijwilliger) die samen met de kosters de dagelijkse gang van zaken in de kerk- en bijgebouwen regelt. Deze functionarissen sturen de kosters aan.