Pauluskring

Op donderdag 30 maart komt de Pauluskring weer bijeen, om half drie in de Salvatorkerk. We vervolgen onze bespreking van de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, hoofdstukken 12 tot en met 15. Van harte welkom, ook wie alsnog zou willen aansluiten!

Ontmoetingen in de Deur

De komende ontmoeting in de Deur (Den Haagweg 1) is op donderdag 30 maart van 10:00 tot 11:30 uur. U bent van harte welkom. We spreken deze keer over de betekenis van Pasen. U bent van harte welkom om binnen te lopen. Maar als u zich van te voren meldt, dan kan ik eventueel nog iets toesturen ter voorbereiding.

Ds. Mattijs Jonker

Rijst Eten

Deze veertigdagentijd zijn er eenvoudige rijstmaaltijden in de kerk op woensdagavonden. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te vasten. De komende keer is woensdag 29 maart. U bent van harte welkom om om 18:00 uur aan te schuiven. Rond 19:00 uur zullen we ook weer afronden. U mag zich van te voren aanmelden bij Mattijs, Gryt of Mimi, maar dat hoeft niet. U kunt ook gewoon aanschuiven als u wilt. We delen met elkaar wat er voorhanden is. Het geld dat we op deze manier niet aan een maaltijd besteden, schenken we via Kerk in Actie aan kinderen in Moldavië, het armste land van Europa.

Nieuwe Profeten – theatervoorstelling met indringende vragen

Een groep jongeren strandt op een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag met survivallen, en contact leggen met de buitenwereld. Ze starten enthousiast vol goede bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbarstig. In de avond vertellen ze elkaar verhalen rond het vuur. Ze ontdekken gaandeweg wat er werkelijk toedoet en proberen dit te verwoorden in flessenpost die ze aan de zee oevertrouwen.
Theatermaker Joyce Schoon werkte samen met zes jongeren aan Nieuwe Profeten, een muzikale tragikomedie over grote vragen: Hoe zit het met de Homo Sapiens – de wijze mens? Hoe wijs is die mens eigenlijk? Zijn we in staat om de juiste keuzes te maken voor een leefbare aarde? En heeft God
nog een beetje geduld met ons?

Nu te zien op zaterdagavond 22 april in Arnhem
Locatie: Salvatorkerk, Salvatorplein Arnhem-Zuid.
Tijd: 20.00 uur. Deur open 19.15, ontvangst met thee en koffie.
Kosten: Toegang gratis dankzij sponsors. Vrijwillige bijdrage welkom, QR-code aanwezig.
Reserveren: Niet nodig. Kom op tijd, vol is vol.

De organisten

Caroline Schaap

Caroline Schaap is een van de drie vaste organisten van de Salvatorkerk. Zij vertelt wat er allemaal aan vast zit voor je een dienst kunt begeleiden. Het meeste werk gebeurt thuis, dat is de voorbereiding op de dienst: welke liederen worden er gezongen, kan ik die gemakkelijk spelen of moet ik ze nog instuderen, welk bijpassend muziekstuk zal ik voorafgaande aan de dienst spelen, past het bij het thema van de zondag, is het niet te vrolijk of te ernstig, wat kan ik tijdens de collecte spelen en wat aan het eind? Ze speelt ongeveer eens per vier weken in de Salvatorkerk, evenals collega Henk ter Horst. De derde organist, Kees van Keulen, neemt het leeuwendeel van de diensten op zich.

Kees van Keulen

Kees van Keulen: “Ik ben pas op latere leeftijd begonnen met orgelspelen, ik zal 21 zijn geweest. Ik heb al zo’n 50 jaar orgelles, nu bij Wim Roelfsema, maar nog steeds bak ik er weinig van, maar ik doe mijn uiterste best! Ik heb vroeger gespeeld in Gouda en in de toen nog Opstandingskerk hier in Arnhem. Nu speel ik zo grofweg om de week in de Salvatorkerk, begeleid de cantorij, speel een enkel keertje in Rozendaal en bij de lunchpauzediensten op dinsdag in de Koepelkerk. Je wilt niet weten hoeveel tijd er mee heen gaat, maar je moet er dan ook echt voor gemotiveerd zijn, maar misschien ook wel een beetje gek.

Henk ter Horst

Wie allerlei informatie en details over orgels wil leren kennen, kan ik de roman ‘De nachtstemmer’ van Maarten ’t Hart aanraden. Een leuk en mooi boek, waarbij je veel over kerkorgels te weten komt. Het is een feestje om te lezen, bovendien kloppen alle (technische) feiten. Maar ja, dat kun je wel aan hem overlaten.

Henny Kalisvaart

     

Groene gedachte van de week: op weg naar Pasen

We zijn halverwege de Veertigdagentijd. De lente ontluikt en we leven toe naar Pasen. In de nieuwsbrief van de Groene Kerken schrijft Kick Bras over de combinatie van voorjaar en Veertigdagentijd. Hij nodigt ons uit om in deze periode stil te staan bij Gods verlangen naar mensen die durven te leven in verbondenheid met zijn schepping. De lente leert ons geduld te hebben én geeft tekenen van hoop. Dat helpt ons om langzaam weer geloof krijgen in de groeikracht van het leven, stelt Kick Bras. Op weg naar Pasen geeft hij ons als vraag mee: “Wanneer zullen we ons weer durven toevertrouwen aan de boodschap van hoop, van leven door de dood heen?”

Werkgroep duurzaamheid

De Wereldwinkel

Vorige zondag hadden we weer een hele mooie opbrengst van onze verkoop in de kraam van De Wereldwinkel, maar liefst € 254,45! Wat fijn dat u allen zo’n warm hart tonen voor de producenten van de verschillende artikelen in de derdewereldlanden; en voor artikelen, waarvan de opbrengsten voor een groot gedeelte terechtkomen bij deze mensen. Allen heel hartelijk bedankt! Graag tot ziens bij onze volgende kraam op Eerste Paasdag 9 april.

Paasbijeenkomst met lunch

In navolging van de Kerstviering is er nu ook een Paasviering voor senioren met aansluitend een lunch en wel op Witte Donderdag 6 april. Iedereen is welkom, neemt u gerust anderen mee ook als ze geen lid zijn van onze gemeente. Vanaf 11.30 staat de koffie klaar. Om 12.00 begint een korte viering met aansluitend een lunch. Om 14.00 sluiten we af. Voor vervoer kan worden gezorgd. Natuurlijk willen we graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Opgave formulieren liggen in de kerk.  Voor verdere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Loes Behet, l.behet-seton@kpnplanet.nl, 026-3819344 of Alie Brandwijk, a.brandwijk@hetnet.nl, 026-3233169

De werkgroep: Stichting Protestants Kerkhof Elden viert haar 20-jarig jubileum

Bij de fusie van Hervormd Elden/Arnhem met de Gereformeerde kerk te Arnhem in 2003 is op 1 januari 2003 de Stichting Protestants Kerkhof Elden opgericht. De missie van de Stichting was en is nog steeds het in stand houden van de mogelijkheid om begraven te worden op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk  te Elden. De doelgroep bestaat uit de inwoners van Elden, voor wie het kerkhof een belangrijke plaats van  herinnering is. En verder voor allen die lid zijn van de PGA in Zuid en andere gemeentes die kerken in  de Bonifatiuskerk. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door leden van de Protestantse wijkgemeente ArnhemZuid en leden van de Hervormde Gemeente De Rank . De bestuursleden worden benoemd door het  College van Kerkrentmeesters (CVK) op voordracht van de (wijk)kerkenraden.

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Stichting 20 jaar en op 2 maart 2023 heeft onze 100e vergadering plaatsgevonden. Het is een mijlpaal, dat de stichting in deze 20 jaar erin is geslaagd haar missie uit te voeren. Dit ten dienste van de kerkelijke gemeenschap en de maatschappij in Arnhem-Zuid.

Van links naar rechts op de foto staan: 
Hans Boer, voorzitter. Reijer Eelman, secretaris. Joop Vos, penningmeester. 
Willem v.d. Wagen, lid. Henk Ramaker, lid en tevens beheerder van het kerkhof

Groene gedachte van de week: Leestip ‘Rebelleren voor het leven’

In verschillende media was onlangs aandacht voor het boek ‘Rebelleren voor het leven’ van de jonge theoloog ds. Rozemarijn van ’t Einde. Ze komt op voor de schepping. Ze noemt zich scheppingsactivist en is diep bezorgd om het gebrek aan urgentie van politici. De klimaatcrisis vraagt volgens haar niet alleen om individuele gedragsverandering, maar ook met spoed om andere wetgeving en beleid. In haar boek beschrijft ze hoe en waarom ze meedoet met Christian Climate Action. Deze christelijke organisatie trekt regelmatig  samen op met Extinction Rebellion. Zo deed Rozamarijn van ’t Einde mee met het klimaatprotest op de A12 in Den Haag en andere geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze wil met haar boek mensen binnen en buiten de kerk aan het denken zetten.

Werkgroep Duurzaamheid