Verkoop De Kandelaar en Bethlehemkerk

Zoals bekend is het CvK, vertegenwoordigd door Bert Kuiper, voortvarend aan de slag gegaan met de verkoop van de kerkgebouwen, die na september 2020 niet meer door ons worden gebruikt. Het verheugt me u te kunnen meedelen, dat inmiddels zowel de Kandelaar als de Bethlehemkerk zijn verkocht, aan respectievelijk de kerkgenootschappen Evangeliegemeente ‘De Deur’ Arnhem en ‘C3 Rivers Church’. Het transport en de daadwerkelijke overdracht zal in het najaar plaatsvinden, nadat we afscheid hebben genomen van de betreffende kerkgebouwen en onze intrek hebben genomen in de Salvatorkerk en de Nieuwe Kerk. We verwachten nu dat een en ander eind september zijn beslag zal krijgen. Dick van Dijk, voorzitter Algemene Kerkenraad

Collecten

Op zondag 2 augustus

De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. Wekelijks worden er door hulpverleners zo’n vijf aanvragen voor financiële ondersteuning ingediend bij de diaconie. Het gaat om bedragen voor o.a. leefgeld, huur, gas/water/licht en onvoorziene medische kosten. Bestemd voor mensen met een minimum inkomen of minder die geen andere mogelijkheden hebben. Veel mensen hebben het financieel moeilijk door de gevolgen van het coronavirus. Graag uw bijdrage om het werk van de diaconie mogelijk te maken.

Nu slechts een beperkt aantal mensen bij de zondagse viering aanwezig mag zijn, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 2 augustus. De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2 e collecte 2 augustus. De derde collecte is bestemd voor de renovatie en verbouwingen van de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3 e collecte 2 augustus. Het kistje in de hal is bestemd voor ‘Armoedebestrijding door begeleiding van een Schuldhulpmaatje’.

Nu slechts een beperkt aantal mensen bij de zondagse viering aanwezig mag zijn, kunt u uw bijdrage (voor de eerste collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 2 augustus. De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2 e collecte 2 augustus. De derde collecte is bestemd voor de renovatie en verbouwingen van de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3 e collecte 2 augustus. Het kistje in de hal is bestemd voor ‘Armoedebestrijding door begeleiding van een Schuldhulpmaatje’.

Besluiten Algemene Kerkenraad

In zijn laatste vergadering heeft de Algemene Kerkenraad besloten de genomen besluiten in het vervolg rechtstreeks bekend te maken aan de gehele gemeente. De besluiten van de vergadering van 20 april treft u hierbij aan. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u zich wenden tot uw eigen wijkkerkenraad of tot de scriba’s van de Algemene Kerkenraad, Ruud en Janneke Ruinemans-Koerts, scriba.ak@pgarnhem.nl.

  1. Er is goedkeuring verleend aan het voorstel van College van Kerkrentmeesters voor de verkoop van drie kerkgebouwen (De Kandelaar, de Bethlehemkerk en de Diaconessenkerk) aan de  beoogde kopers.  De overdracht van de kerkgebouwen zal uiterlijk 30 oktober 2020 plaatsvinden.
  2. Op voorstel van het College van Kerkrentmeesters is goedkeuring verleend voor een uitbouw van het ds. Van Oosterzeehuis. Het is de bedoeling dat deze verbouwing parallel loopt met het groot onderhoud.
  3. Er is instemming verleend aan de invoering van een regeling “Veilige Kerk” zoals besloten door de Protestante Kerk Nederland.
  4. Er is instemming verleend aan de benoeming van ds. Marieke Fernhout als lid van het College van Diakenen.
  5. Instemming is verleend voor de aanstelling van mw. Alie de Rooij-Bremer als koster van de Nieuwe Kerk en dhr. Medhat Youssef als koster van de Salvatorkerk (dit betreft een overplaatsing vanuit De Kandelaar).

Inspirerende teksten

Leest u graag korte inspirerende teksten? Wij, Margriet Kok, Edith Peters en Nelleke Wijngaards-Serrarens verzamelen teksten en sturen die graag naar belangstellenden. Zeker nu in de periode van het Coronavirus. Het versturen van teksten begon met het veertigdagenproject  ‘Vasten doen we samen’. Eind februari startten wij met het sturen van een inspirerende tekst, gebed, lied of interview naar belangstellenden. De lezers waardeerden deze dagelijkse mails.

Mogen we straks weer naar de kerk?

Met ingang van 1 juni zijn kerkdiensten met 30 mensen weer toegestaan; en vanaf 1 juli misschien wel weer met honderd! Betekent dat dat we straks weer ‘gewoon’ naar de kerk kunnen gaan? Zo simpel is het helaas niet… Zelfs voor een dienst met maar 30 personen gelden straks strenge voorwaarden. Kerken moeten voldoen aan een uitvoerig protocol, dat u kunt nalezen op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/

Volgens dat protocol moeten kerken een ‘gebruiksplan’ opstellen. Daarin moet zijn vastgelegd hoe kerkgangers hun plekje kunnen reserveren, waar ze mogen zitten, wat de looproute is, wie er bij de ingang staat, hoe er wordt schoongemaakt, of er mag worden gezongen en nog veel meer….

Er is inmiddels een werkgroepje gevormd, dat samen met de koster zo’n plan gaat maken. We denken daarbij ook aan de mogelijkheid om op weekdagen kerkdiensten aan te bieden. Wanneer het plan klaar is moeten we eerst een of meer keren ‘proefdraaien’ en ervoor zorgen dat alle gemeenteleden op de hoogte kunnen zijn van de ‘voorwaarden’. Pas daarna (we weten nog niet precies wanneer) zal het weer mogelijk zijn om een kerkdienst bij te wonen. In elk geval tot 1 juli worden de internetkerkdiensten voortgezet op de manier zoals we dat nu doen: bij toerbeurt uit één van de drie kerken en telkens met twee voorgangers.
We houden u op de hoogte!

Vluchtelingen

Naar aanleiding van de drie themadiensten over vluchtelingen in februari 2020 heeft de liturgiegroep verder gesproken over vluchtelingen en wat wij als gemeente hier in Arnhem kunnen doen. We voelen ons vaak zo machteloos als we de beelden voorbij zien komen. Er werden verschillende mogelijkheden genoemd: Brieven schrijven naar kabinet en PKN, naar de gemeente Arnhem met een oproep om kinderen uit de kampen op te vangen, een gemeenteavond organiseren om ideeën hierover uit te wisselen.

Verbouwing

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden over de verbouwing, maar eigenlijk is dat goed nieuws. Het betekent dat alles volgens plan verloopt, en dat is alleen maar prettig. We gaan er dan ook vanuit dat de vernieuwde Salvatorkerk in september gereed zal zijn. En nu maar hopen dat de coronamaatregelen dan zo ver versoepeld zullen zijn, dat we de vernieuwde kerk ook daadwerkelijk in gebruik kunnen nemen.

Dit lijkt wel een stripverhaal. Maar ja, een goede verbouwing begint met …

Een nieuwe naam voor de Salvatorkerk?

In Arnhem-Noord krijgt de Opstandingskerk na de verbouwing een nieuwe naam…. Gaan we dat in Zuid ook doen? We vonden het een mooi idee, maar hebben er als kerkenraad toch niet voor gekozen. Al meer dan zestig jaar staat onze kerk aan het Salvatorplein en die naam zal zeker niet veranderen. Een nieuwe naam voor een kerk op dit adres zou wat onlogisch lijken…

Daar komt bij dat de naam ‘Salvatorkerk’ mooie en oude papieren heeft. Het woord ‘Salvator’ (latijn voor ‘Redder’) verwijst naar Jezus, maar is ook nauw verbonden met de stad Arnhem. De oudst bekende vermelding van onze stad (toen nog een kerk met wat landerijen er om heen) vinden we in een document uit het jaar 893, waar ‘Arneym’ genoemd wordt als een bezit van de Salvatorabdij in Prüm (Eifel, omgeving van Trier).

Vandaar: een (zeer) oude naam voor een vernieuwde kerk, waarin wij ons hopelijk allemaal thuis zullen voelen.

Herinrichting kerkzaal Salvatorkerk

De twee avonden in februari en maart waarop u uw ideeën kon aandragen voor de herinrichting van de kerkzaal leverden veel op. Deze boodschap wordt meegenomen in de uitwerking van de kerkzaal. Aan de architect is gevraagd om op basis daarvan een nieuw ontwerp te maken. De belangrijkste punten die we de aan de architect meegeven hebben zijn: flexibiliteit in de opstelling zodat er verschillende vormen van vieren mogelijk zijn, opties voor een kleiner, een vast podium of geen podium als onderdeel van het liturgisch centrum, aandacht voor de plaats van de cantorij, lichte uitstraling/kleurstelling. Belangrijk is ook dat in iedere opstelling de geluidskwaliteit goed is. Hiervoor is een expert aangeschoven. Daarnaast zijn er op de avonden veel praktische ideeën geopperd die later aan de orde komen en zo mogelijk ingevuld worden als het ontwerp klaar is. Alie Brandwijk

Oude jaargangen van ‘Elkaar’

Voor het herinneringsboekje dat we over De Kandelaar willen maken zijn we op zoek naar oude jaargangen van het wijkblad ‘Elkaar’. Hebt u een of meer (of alle?) jaargangen thuis bewaard en wilt u ze ons ter inzage geven of afstaan aan het archief? Dan graag een berichtje aan de predikanten of naar boekjekandelaar@gmail.com