Vacature bureau-secretaris Protestantse Gemeente Arnhem (PGA)

Het adagium van de Diaconie is: Met passie opkomen voor kwetsbare mensen. Dit houdt in dat de bureau-secretaris vanuit een hands-on mentaliteit mede vormgeeft aan het diaconale werk in Arnhem. Deze persoon v/m is verbindend en kent de weg binnen het Arnhemse sociale domein of kan zich de weg die hiervoor nodig is snel eigen maken. Vergaderen alleen als het zin heeft, niet omdat het leuk is.

In het bijzonder:
• Buiten dat de kandidaat oog heeft voor gemeenteleden van de PGA, heeft deze zeker ook oog en oor voor rand- en niet kerkelijken;
• De bureau-secretaris heeft een sterk coördinerend vermogen t.b.v. o.a. de wijkdiakenen en overige kerkelijke en niet kerkelijk organisaties.
• De kandidaat ondersteunt het Moderamen en het College van Diakenen op het gebied van financiën en beleid.

Daartoe zoekt de Diaconie van Arnhem m.i.v. 1 maart 2024 een kandidaat met een HBO werk -en denkniveau, waarbij de flexibiliteit belangrijker is dan de opleiding. Tevens voelt hij/zij zich intrinsiek betrokken bij diaconaal werk.
De aanstelling is voorlopig voor 1 jaar en een omvang van 12 uur per week. De salariëring is volgens de rechtpositieregeling van de PKN kerken.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij info@diaconiearnhem.nl. Sollicitatiebrieven met c.v. kunnen gemaild worden naar hetzelfde adres

Mediteren en bidden

Door omstandigheden hebben onze avonden mediteren en bidden een tijd lang niet door kunnen gaan. Maar we gaan een nieuwe start maken, na Pasen en voortaan vast op de donderdagavond. Tot aan de zomer hebben we drie bijeenkomsten gepland, op 11 april, 16 mei en 13 juni. T.z.t. volgt nog een nadere aankondiging, maar wie wil mag het nu alvast in de agenda zetten… We verheugen ons erop jullie weer te ontmoeten.

Pierre en Carin

Adresboekje

Inmiddels heeft het adresboekje van en voor gemeenteleden zijn dienst bewezen.

Voor wie het onbekend is: vier jaar geleden is er voor het eerst een boekje gemaakt met namen, adressen, telefoonnummer en e-mailadressen van gemeenteleden die het op prijs stelden bereikbaar te zijn voor anderen en ook zelf er gebruik van te kunnen maken als ze contact met iemand op wilden nemen. Omdat er in de loop van twee jaar aanvullingen en veranderingen zijn kwam in juni 2022 de tweede versie uit. Inmiddels zijn er weer zoveel mutaties dat we dit voorjaar met de derde uitgave komen.
Voor alle duidelijkheid het volgende:  Het boekje is voor intern gebruik. Wie erin wil staan moet dit schriftelijk kenbaar maken, met handtekening (privacy wetgeving). Daar zijn formulieren voor beschikbaar. Alleen degenen die in het boekje vermeld worden krijgen een exemplaar.
Voor degenen die er al in staan: mocht  er iets veranderd zijn geeft u dat dan door:  adres, mailadres, verandering van telefoonnummer b.v mobiel nummer in plaats van de vaste telefoon of andere wijzigingen. Half maart hopen we alle wijzigingen te verwerken.
Namens de werkgroep Omzien naar Elkaar,

Alie Brandwijk, tel. 3233169, a.brandwijk@hetnet.nl

Kraam aan de markt

Afgelopen jaar zijn we vanaf 1 april tot eind van het jaar aanwezig geweest op elke woensdag (markt) ochtend. Zoals het vorig jaar zich al liet aanzien, zijn we dit jaar helemaal binnen gaan zitten. Om buiten te zitten hebben we kracht nodig om de tafels en stoelen steeds neer te zetten en gezien de leeftijd van de vrijwilligers konden we dit niet meer verantwoord doen. Zolang we dus geen alternatief hebben, zitten we binnen. Ondanks dat is er toch altijd wel bezoek geweest. Variërend van soms onder de 10 tot soms 30 mensen. Komend jaar hopen we vanaf begin april de draad weer op te pakken. Hopelijk zien we u dan weer. Allen een hartelijke groet.

Namens de medewerkers Kraam aan de Markt, Henk Seinen

Glas-in-loodramen

Zoals wij u al eerder hebben medegedeeld was het niet mogelijk om de drie houten afbeeldingen die voor de verbouwing de wand sierden, terug te plaatsen. Veel gemeenteleden vonden dat jammer. De wijkraad van kerkrentmeesters heeft een alternatief gezocht en besloten vier glas-in-loodramen te laten maken. De afbeeldingen hiervan heeft u al eerder kunnen zien op het scherm en het raam dat reeds gereed is staat rechts vooraan in de kerk. De ramen worden gemaakt door vrijwilligers van De Helling, waaronder een lid van onze gemeente. Hoewel er geen personeelskosten zijn, zijn er wel materiaalkosten. De prijzen van de materialen, gekleurd glas, lood, maken van een houten frame en plaatsingskosten zijn hoog. De financiering is nog niet helemaal rond, er is nog een gat van € 4.000, dus wij willen op u als gemeente een beroep doen om de financiering van deze ramen rond te krijgen. Van het rentambt Overbetuwe ontvangen wij jaarlijks een gift van € 1.500; dat helpt ons het gat enigszins te dichten. U begrijpt dat wij uw hulp nodig hebben om dit project te kunnen realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken naar NL84 INGB 0003 0683 64, Wijkkas o.v.v. ‘gift raam’. U kunt zelf bepalen hoeveel u wilt bijdragen en het bedrag is aftrekbaar voor de belasting. U kunt nu al doneren als u wilt. Wij verwachten dat als de ramen geplaatst zijn het kerkgebouw door het invallende licht een heel mooi aanzien krijgt.

Wijkraad van kerkrentmeesters