Stichting Protestants Kerkhof Elden

Onze Stichting heeft als doelstelling graven op het kerkhof bij de Bonifatiuskerk beschikbaar te stellen voor mensen die graag in Elden begraven willen worden. Het bestuur bepaalt wie hiervoor in aanmerking komen. Op de verkoop van graven behoeven wij geen winst te behalen, maar de exploitatie van het kerkhof moet wel kostendekkend zijn, anders dreigt op termijn sluiting. Om die reden is het noodzakelijk per 1 januari 2022 tot een andere wijze van uitgifte van grafrechten te komen. Deze regeling is niet van toepassing op degenen die al een graf hebben gekocht. Meer informatie hierover vindt u op het publicatiebord bij het kerkhof. Het is ook mogelijk een exemplaar van de wijziging op te vragen bij de secretaris, de heer Eelman. Telefoon 026-3817226.

Van diverse graven is het grafrecht de afgelopen jaren geëindigd. De Stichting is voornemens vanaf september 2022 de betreffende graven te ruimen, primair via het verwijderen van de grafsteen/grafbedekking. De grafstenen/grafbedekkingen zullen dan worden vernietigd. Rechthebbenden worden tot die tijd in de gelegenheid gesteld het graf alsnog in stand te houden via een verlenging van het grafrecht. Indien niet tot verlenging wordt overgegaan, kunnen rechthebbenden ook aangeven dat zij na verwijdering de beschikking willen blijven houden over de grafbedekking. Informatie over welke graven het betreft kunt u vinden op het publicatiebord bij het kerkhof. Indien noodzakelijk kunt u contact opnemen met de beheerder van de Stichting, de heer H. Ramaker, tel: 026-3810205.